0
 • Brak produktów w koszyku.
Łącznie:0,00 

§1
Określenie sprzedawcy

Właściciel sklepu:
IMPAR Łukasz Wawrzyniak

NIP:  6191980069
Adres e-mail:  imparmeble@gmail.com
Numer telefonu: +48 607 929 265, +48 797 972 266, +48 510 370 530 czynny w godzinach od 7.00 do 17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

§2
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 2. Konsument– osoba fizyczna składająca Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
 3. Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, stosownie do art. 431 Kodeksu Cywilnego, który składa Zamówienie w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Sklep internetowy (dalej: Sklep)– serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.impar24.pl/
 5. Towar– produkt prezentowany w Sklepie internetowym;
 6. Towar na Indywidualne zamówienie– towar nieznajdujący się w magazynie, którego produkcja jest wszczynana z momentem przyjęcia zamówienia przez Sklep internetowy;
 7. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta zamierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 8. Umowa sprzedaży– oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą, mająca zastosowanie w momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu.

§3
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy (dalej: Sklep) prowadzi sprzedaż detaliczną mebli za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego dokumentu zwanego Regulaminem (dalej: Regulamin).
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży jest tożsame z akceptacją postanowień Regulaminu.
 4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.
 6. Meble dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych (są fabrycznie nowe). Wyjątek będą stanowiły towary wyraźnie zaznaczone w opisie, że zawierają wadę fizyczną.
 7. Oferta Sklepu skierowana jest wyłącznie do osób mieszkających w Polsce.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z przepisami prawa polskiego i wyłącznie w języku polskim.
 9. Sprzedawca zastrzega, że wszystkie wymiary mebli dostępne w Sklepie są podane w centymetrach z zastrzeżeniem, że mogą one się różnić +/- 5 %.
 10. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci internetowej i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§4
Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru na stronie Sklepu internetowego odbywać się może:
  1. Poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu https://www.impar24.pl/
  2. E-mailem na adres widoczny na ww. Stronie
 2. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest wiążące. Klient zobowiązany jest odebrać Towar i zapłacić za niego.
 5. Sprzedawca ma prawo wymagać wpłaty zadatku przy zakupie mebli w przypadku wyboru płatności przy odbiorze. O wysokości wymaganego zadatku Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też telefonicznie, jeżeli Zamawiający zawrze umowę sprzedaży w ten sposób.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia poprzez stronę internetową jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia poprzez wskazanie danych osobowych oznaczone jako obowiązkowe oraz akceptacja postanowień Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adresu e-mail. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 7. Zamówione towary wysyłane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 8. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.
 9. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep poprzez wysłanie do Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 11. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane odpowiednim dokumentem księgowym. Faktura VAT bądź paragon wystawiane są w momencie wysłania Towaru.
 12. Wymagania techniczne korzystania z serwisu:
  a) połączenie z siecią Internet,
  b) dysponowanie środkami komunikacji elektronicznej umożliwiającymi wyświetlanie dokumentów hipertekstowych w standardzie HTML 5 i CSS 3, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę HTTP z włączoną obsługą Java Script i obsługą plików Cookies oraz monitorem o rozdzielczości co najmniej 1024×768.
 13. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.

§5
Sposoby płatności i czas realizacji zamówienia

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność za pobraniem – opłata uiszczana jest gotówką kurierowi przy odbiorze towaru. Sprzedawca ma prawo wymagać zadatek w wysokości ustalonej indywidualnie na rachunek bankowy. Klient zobligowany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki za pozostałą część kwoty;
  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  3. Płatność w systemie TPay (zasady korzystania dostępne w regulaminie).
 2. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy, a w przypadku wybrania jako formy płatności opłaty za pobraniem, od momentu wpłaty zadatku, jeśli takowy jest wymagany. W przypadku kiedy zadatek nie jest wymagany, czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 3. Czas realizacji zamówienia jest podany na karcie każdego produktu.
 4. Wszystkie Towary są na zamówienie i posiadają określony czas oczekiwania.
 5. W przypadku wydłużenia terminu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o ewentualnym wydłużeniu terminu drogą mailową.
 6. W przypadku sprzedaży Towaru wytworzonego na indywidualne zamówienie Klienta termin realizacji Zamówienia uzależniony jest od czasu potrzebnego na wyprodukowanie Towaru zgodnie ze wskazaniami Klienta. Klient o tym fakcie zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§6
Dostawy

 1. Sprzedający zastrzega, iż nie respektuje życzeń Klienta w zakresie wyboru dni i/lub godzin dostaw.
 2. Kurier dostarcza Klientowi zamówiony Towar pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Odbiór osobisty Towaru jest możliwy po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą i ustaleniem dogodnego dla obu stron terminu odbioru.
 4. Dostawa Towaru nie obejmuje wniesienia towaru do mieszkania.
 5. W przypadku nieodebrania przesyłki, kolejna dostawa zostanie obciążona kosztami Klienta, o których poinformuje Sprzedawca.
 6. Po dwukrotnym nieodebraniu dostawy, Sprzedający nalicza koszty magazynowania zamówionego Produktu.
 7. W chwili odbioru przesyłki Kupujący zwraca szczególną uwagę na stan otrzymanej paczki. W przypadku widocznych uszkodzeń Kupujący sporządza protokół w obecności Kuriera. Brak sporządzonego protokołu jest jednoznaczny z odrzuceniem reklamacji uszkodzonej przesyłki.
 8. Czas dostawy może ulec opóźnieniu, które mogą wynikać z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 9. Z chwilą wydania Rzeczy sprzedanej przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą, a także niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 10. Jeśli Kupujący wybrał jako formę płatności przelew na konto, towar zastaje wysłany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy.
 11. Koszty przesyłki pokrywa Klient. Wysokość opłat uzależniona jest od wielkości produktu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w zakładkę WYSYŁKA

 

§7
Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać towary bez wad fizycznych lub prawnych. Sprzedawca odpowiada, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym ustawą z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Kupującego.
 3. Reklamację należy sporządzić elektronicznie i powinna ona zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, adres korespondencyjny, numer zamówienia, opis przedmiotu reklamacji, zdjęcie uszkodzenia) Reklamacje można wysłać mailem na adres: imparmeble@gmail.com
 4. Reklamacja powinna zawierać protokół sporządzony przy dostawcy szczegółowo opisujący wady stwierdzone przy odbiorze, a ponadto takie dane, jak: wskazanie daty odbioru oraz dane osobowe Klienta (w tym numer kontaktowy oraz adres e-mail), ewentualnie także dokumentację fotograficzną. Niezałączenie do pisma reklamującego ww. protokołu nie dyskryminuje możności złożenia reklamacji.
 5. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji dostępne są pod numerem telefonu 797 972 266.
 6. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w podanym terminie 30 dni, uważa się, że uznał reklamację.
 8. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania i prześle odpowiedź na reklamację za pośrednictwem skrzynki elektronicznej na podany adres e-mail.
 9. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany Towaru na nowy lub usunięcia wady fizycznej, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 30 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką Towaru ponosi Kupujący.
 11. W przypadku gdy Sprzedawca uznał reklamację Kupującego, a towar ma zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, towar należy w miarę możliwości zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Kupujący otrzymał przy zakupie. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedawcę, aby mógł zamówić kuriera w celu odebrania towaru od Kupującego.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia.

§8
Pozasądowe spory rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl.
 3. Jeżeli towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Kupującego.

 

§9
Gwarancja

 1. Wszystkie Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu objęte są 24 miesięczną gwarancją.
 2. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania rzeczy Kupującemu.

§10
Odstąpienie od umowy

 1. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. W przypadkach innych niż wskazanych w punkcie pierwszym niniejszego Regulaminu, Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i ponosi przy tym koszta związane ze zwrotem Towaru.
 3. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca.
 4. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 5. Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej przesyłając je na adres e-mail Sprzedającego.
 6. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedającemu.
 8. W przypadku składania oświadczenia o odstąpienie od umowy, zwracany Towar nie może być uprzednio otwarty/uszkodzony przez Kupującego.
 9. Sprzedający ma prawo nie odebrać zwracanego Towaru, jeżeli odsyłany Produkt był uprzednio otwarty przez Kupującego, czy też jest uszkodzony.

§11
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest IMPAR Łukasz Wawrzyniak.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do złożenia zamówienia, realizacji potencjalnie zawartych umów, dokonania rejestracji konta oraz otrzymywania informacji marketingowych.
 3. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu:
  1. Założenia, utrzymywania i korzystania z konta Sklepu internetowego;
  2. Realizacji składanych zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami;
  3. Rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń;
  4. Przesyłania informacji dotyczących nowych Towarów, usług oraz promocji.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. Zgoda Klientów- w przypadku przesyłania informacji handlowych;
  2. Wykonanie umowy- w przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych w celu jej realizacji;
  3. Prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (marketing własnych produktów i usług).
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. Podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sprzedawcy w celu obsługi portalu internetowego amdk.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Sprzedawcy;
  2. Podmioty świadczące usługi dostawy produktów;
  3. Administrator systemu płatności online;
  4. Banki obsługujące transakcje bezgotówkowe;
  5. Organy administracji publicznej, o ile wynika to z przepisów prawa.
 6. Przetwarzanie dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą:
  1. Przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów, przez czas oraz w zakresie wymaganych przez przepisy prawa;
  2. Do czasu usunięcia konta- w przypadku danych przetwarzanych w celu rejestracji konta;
  3. Do czasu cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu- w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych.
 8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. W przypadku danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta, Klient może cofnąć udzieloną zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§12
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie do dokonywania zmian Regulaminu z powodu ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).